Google กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มในรถไฟฟ้า ~ Likeable English by PokePalm

Friday, July 4, 2014

 11:25 PM      No comments
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และ รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ประกาศให้ผู้โดยสารฟังอยู่สม่ำเสมอว่าไม่ให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการ เพราะรถไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง หากมีการเบรกเกิดขึ้น อาหารและเครื่องดื่มสามารถกระเด็น กระเฉาะ ติดคอ ทำความสกปรกและอันตรายได้ สังเกตว่าทั้งภายในสถานีและรถไฟฟ้ารักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเสมอ เมื่อผู้อ่านเข้าไปใช้บริการอีกครั้ง อย่าลืมไปฟังเสียงประกาศด้วยนะ

รถไฟฟ้า BTS (ประโยคภาษาอังกฤษ)
ผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ขอบคุณค่ะ
Attention please, passengers are reminded that eating or drinking is not permitted in the BTS Skytrain System. Thank you.
รถไฟฟ้า MRT (ประโยคภาษาอังกฤษ)
ผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณางดสูบบุหรี่ งดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้า ขอบคุณค่ะ Attention please, attention please, smoking, eating and drinking are not allowed in the stations or on trains. Thank you.
ทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกันคือต้องการให้ผู้โดยสารงดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
allow และ permit แปลว่า อนุญาต (ญาต ไม่มีสระอิ ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะจ๊ะ)
- สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือ Verb ที่ใช้ในประโยค ทำไม BTS ใช้ is และ MRT ใช้ are
ย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง ไปที่ BTS ใจความสำคัญคือ
Eating or drinking is not permitted.
Subject คือ eating และ drinking เชื่อมด้วย or ซึ่งใช้สำหรับการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และให้ใช้ Subject ตัวที่อยู่หลัง or เป็นตัวหลักในการพิจารณา Verb ได้แก่ drinking ซึ่งเป็นเอกพจน์นั่นเอง


มาดูที่ MRT ใจความสำคัญคือ
Smoking, eating and drinking are not allowed.
Subject คือ smoking, eating และ drinking เชื่อมด้วย and ซึ่งใช้สำหรับการเลือกของทั้งหมดที่อยู่กับมัน ดังนั้นคำหลักคือ Subject ทุกตัวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ smoking, eating และ drinking รวมกันเป็นพหูพจน์นั่นเอง
- สิ่งที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือ ภาษาไทยเขียนว่า ภายในรถไฟฟ้า แต่ภาษาอังกฤษ BTS ใช้ in แต่ MRT ใช้ on ซะงั้น ทำไมถึงเป็นเช่นนี้
โปรดอ่านอีกครั้งหนึ่ง
BTS เขียนว่า “in the BTS Skytrain System” หรือแปลว่า ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบไม่ได้หมายถึงรถไฟฟ้าเท่านั้น รวมสถานี ชานชาลา และสิ่งก่อสร้างอื่นที่เกี่ยวข้องกับ BTS เองทั้งหมดด้วย
ระบบ คือการรวมสิ่งต่าง ๆ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อเข้าภายในระบบ ทิศทางการเข้าจึงเป็น in
ในขณะที่ MRT เขียนว่า “in the stations or on trains” หรือแปลว่า ในสถานีและในรถไฟฟ้า  
การอยู่ภายในสถานี ทิศทางการเข้าต้องเป็น in อยู่แล้ว ส่วนการอยู่ภายในรถไฟ รถเมล์ เครื่องบิน เรือ ถือว่าอยู่ภายในยานพาหนะขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ภาษาอังกฤษใช้ on เป็นคำบอกตำแหน่ง แต่ยานพาหนะส่วนตัวหรือสาธารณะขนาดเล็ก เช่น รถยนต์ รถแท็กซี่ รถตู้ รถบรรทุก เราจะใช้ in เป็นคำบอกตำแหน่ง ดังนั้นผู้โดยสารจะอยู่บนรถเมล์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เค้าไม่ได้อยู่บนหลังคารถหรอกนะ
ตกลงว่า เราต้องดูคำที่ต้องการจะสื่อให้ดีว่าคืออะไร จึงจะสามารถใช้คำบอกตำแหน่ง (Preposition = บุพบท) ถูกต้องได้ อย่าง BTS ใช้ in the system และ MRT ใช้ on trains เป็นต้น

0 comments:

Post a Comment

Find us on facebook

Powered by Blogger.